W dokumentacja pracownicza sejm govW dokumentacja pracownicza sejm gov i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyważony zostanie znaczny szaniec papierowości dokumentacji w podmiotach publicznych i prywatnych. Niezależnie od powyższego nastąpi znaczące skrót okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Przy w ten sposób istotnych zmianach warto zbadać nowy status i przełożyć go na użyteczne aspekty obsługi tej dokumentacji. W trakcie artykułu drobiazgowo przeanalizowane zostaną reguły możliwej elektronizacji akt osobowych również kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną podobnie niezbędne przemiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej zaprezentowany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym oraz w systemach klasy EZD. Poruszone będą także materie archiwizacji tej dokumentacja pracownicza po wejściu rodo dokumentacji także wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Powiemy Ci co to jest 1. Pojęcie dokumentacji pracowniczej: a - zakres pojęciowy przed 1 stycznia 2019 r. b - modele dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2019 r. 2. Regulacje prawne w obszarze postępowania z dokumentacją pracowniczą a - Kodeks pracy b - akty wykonawcze do Kodeksu pracy c - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach razem z aktami wykonawczymi d - regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO - 3. Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej a - prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej b - elektronizacja dokumentacji pracowniczej c - zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie - d - lub możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? e - techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania w stosunku do systemów teleinformatycznych f - innymi słowy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny czyli wystarczy wartość bezwzględna w systemach klasy EZD? g - zasady kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych h - zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej i - obowiązki informacyjne pracodawców j - normy udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom oraz osobom uprawnionym 4. Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt a - system tradycyjny, EZD, systemy dziedzinowe b - bezdziennikowy system kancelaryjny c - wykorzystanie wykazu akt (JRWA - w obsłudze spraw pracowniczych dodatkowo akt osobowych d - pisma, sprawy, akta, teczki e - obsługa dokumentów i spraw pracowniczych w systemach klasy EZD 5. Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej a - wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej b - normy skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej c - którym dokumentom wydłuża się okres przechowywania a którym skraca i od czego to zależy d - jaki jest wpływ innowacyjnych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach 6. Archiwizacja dokumentacji pracowniczej a dokumentacja pracownicza 2019 co to jest - porządkowanie akt osobowych b - czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych c - sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne d - sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach

Komentarze: 2


noavatar.png
Ilia Przybradzie 2020-04-24

To naprawdę miły i pomocny kawałek informacji. Cieszę się, że po prostu udostępniliśmy te pomocne informacje z nami. Trzymaj nas na bieżąco tak. Dzięki za dzielenie się.

noavatar.png
Andrzej Gomułowicz szkolenia z prawa podatkowego 2020-06-04

Cześć, Neat post. Wystąpił problem ze stroną internetową w przeglądarce internetowej, testowałoby to ... IE nadal jest szefem rynku i ogromnym składnikiem innych osób pomija Twoje wspaniałe piśmie z powodu tego problemu.

Najnowsze artykuły:

Top